strona głównageneza

cele

statut

władze

sprawozdania merytoryczne

sprawozdania finansowe

nasze działania

kalendarium

członkowie zwyczajni

członkowie wspierający

członkowie honorowi

zostań członkiem

zostań wolontariuszem

pomóż nam

nasi darczyńcy (337)

kontakt

poradnik

pogotowie jeżowe

ośrodki rehabilitacji (44)

polecamy lecznice

prawo o jeżach

jeżowa biblioteka

publikacje o jeżach

leczenie i rehabilitacja

nasze jeże

jeżowe historie

wyróżniamy !

nasze odpowiedzi

czy wiesz, że?

wyślij

czytaj

z kraju i ze świata

ogłoszenia !

współpraca

polecamyProszę czekać, trwa ładowanie....

Nasze cele

  

W Polsce jeże wszystkich gatunków żyjących w naturze objęte są ochroną ścisłą wymagającą ochrony czynnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r. oraz Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pózn. zm.)

 

Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE jest realizacja zadań w zakresie czynnej ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem leczenia i rehabilitacji jeży, a dokładniej:

1.    Ochrona przyrody, a szczególnie czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków.

2.    Zapewnienie ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami przez  utrzymywanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony.

3.    Informowanie społeczeństwa przez publikacje i szeroką promocję w mediach w zakresie ochrony jeżowatych.

4.    Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej zmierzająca do kształtowania właściwych postaw wobec jeżowatych.

5.    Edukacja służb weterynaryjnych mająca na celu podniesienie wiedzy zawodowej w dziedzinie leczenia i rehabilitacji jeżowatych.

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE realizuje swoje cele przez:

1.    Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne Ośrodków Rehabilitacji Jeży, a także Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i rehabilitacja jeży w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą ewidencję przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska przyrodniczego oraz dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.

2.    Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe sta­nowiska bytowania w środowisku naturalnym.

3.    Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.

4.    Renaturyzację i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.

5.    Budowę sztucznych miejsc lęgowych jeży.

6.      Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.

7.    Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowanie terminów i sposobów wykona­nia prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.

8.    Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.

9.    Edukację społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.

10.  Promowanie technologii prac związanych z pro­wadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.

11.  Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.

12.  Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec spotykanych na co dzień jeży.

13.  Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom rannym, potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew. pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).

14.  Wydawanie folderów informacyjnych, broszur, magazynów prasowych i innych publikacji popularyzujących ochronę jeży, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.

 

 

 

powrót na stronę główną »
Wszystkie prawa zastrzeżone. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE (od 03.09.2009 r.)
oprogramowanie choruzy.pl ©