strona głównageneza

cele

statut

władze

sprawozdania merytoryczne

sprawozdania finansowe

nasze działania

kalendarium

członkowie zwyczajni

członkowie wspierający

członkowie honorowi

zostań członkiem

zostań wolontariuszem

pomóż nam

nasi darczyńcy (337)

kontakt

poradnik

pogotowie jeżowe

ośrodki rehabilitacji (44)

polecamy lecznice

prawo o jeżach

jeżowa biblioteka

publikacje o jeżach

leczenie i rehabilitacja

nasze jeże

jeżowe historie

wyróżniamy !

nasze odpowiedzi

czy wiesz, że?

wyślij

czytaj

z kraju i ze świata

ogłoszenia !

współpraca

polecamyProszę czekać, trwa ładowanie....

STATUT

Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „NASZE JEŻE”
(tekst jednolity - zmieniony uchwałą WZCz z dnia 18.09.2013 r.)


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „NASZE JEŻE”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, z chwilą zarejestrowania w KRS posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszy Statut.

 

§ 2

1.       Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       Stowarzyszenie może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jego celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej oraz innego państwa.

3.       Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę przyrody - stosownie do art. 3 ust.1 oraz art.4 ust.1 p.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - także we współpracy z organami administracji publicznej.

4.       Stowarzyszenie nie jest jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

5.       Czas trwania i działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Białystok.

 

§ 4

1.       Stowarzyszenie może ustanowić swój znak - zawierający nazwę „Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE”.

2.       Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

 

CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA
§ 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1.       Ochrona przyrody, a szczególnie czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną).

2.       Zapewnienie ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami przez ich utrzymywanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony.

3.       Informowanie społeczeństwa przez publikacje i szeroką promocję w mediach w zakresie ochrony jeżowatych.

4.       Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej przez prelekcje, pokazy, seminaria i inne działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt objętych ochroną, a szczególnie jeżowatych.

5.       Edukacja służb weterynaryjnych przez szkolenia, seminaria, wykłady i inne formy, mające na celu podniesienie wiedzy zawodowej w dziedzinie leczenia i rehabilitacji jeżowatych.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.       Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt a szczególnie Ośrodków Rehabilitacji Jeży, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą ewidencję przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska przyrodniczego oraz dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.

2.       Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe sta­nowiska bytowania w środowisku naturalnym.

3.       Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.

4.       Renaturyzację i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.

5.       Budowę sztucznych miejsc lęgowych jeży.

6.       Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.

7.       Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowanie terminów i sposobów wykona­nia prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.

8.       Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.

9.       Edukację społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.

10.   Promowanie technologii prac związanych z pro­wadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.

11.   Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.

12.   Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec spotykanych na co dzień jeży.

13.   Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom rannym, potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew. pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).

14.   Wydawanie folderów informacyjnych, broszur i magazynów prasowych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.

 

§ 8

1.       Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, a jeśli prowadzi, to w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.       Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz jako działalność odpłatna.

a)       Działalnością nieodpłatną jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.

b)       Działalnością odpłatną jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych oraz w ramach realizacji celów statutowych, za które Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenia.

c)       Działalnością odpłatną jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności Stowarzyszenia, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele Stowarzyszenia.

3.       Cały dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4.       Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać osoby fizyczne wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 9

Źródłem środków Stowarzyszenia są:

1.       Darowizny, spadki, odpisy podatkowe i zapisy osób fizycznych i prawnych.

2.       Subwencje osób prawnych.

3.       Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.

4.       Odsetki  bankowe od środków finansowych Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunkach bankowych.

5.       Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, przetargów itp. akcji organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia.

6.       Dochody z nabytych na giełdach papierów wartościowych.

7.       Dotacje i dofinansowania organów administracji publicznej w związku z realizacją zadań publicznych w dziedzinie ochrony zwierząt i przyrody.

8.       Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności Stowarzyszenia.

9.       Sprzedaż przedmiotów darowizn dla Stowarzyszenia.

10.   Wpływy z reklam w serwisie internetowym Stowarzyszenia.

 

§ 10

Stowarzyszeniu zabrania się następujących działań:

1.       Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2.       Przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.       Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.       Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

1.       Władzami Stowarzyszenia są:

a)       Walne zebranie członków (WZCz).

b)       Komisja Rewizyjna.

c)       Zarząd.

2.       Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru.

3.       W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji,  uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, a kadencja członka tak obsadzonego wygasa na najbliższym WZCz.

 

§ 12

1.       Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.       Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 13

1.       Zwyczajne WZCz zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz na 4 lata.

2.       Nadzwyczajne WZCz zwołuje w razie potrzeby Zarząd:

a)       działając z inicjatywy własnej,

b)       na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Stowarzyszenia posiadających prawa wyborcze,

c)       na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.       Zarząd zwołuje Nadzwyczajne WZCz w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

4.       Zawiadomienie o terminie WZCz jest rozsyłane pocztą zwykłą lub elektroniczną nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem.

5.       Quorum WZCz stanowią wszyscy obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania.

6.       Uchwały WZCz podejmowane są zwykłą większością głosów.

7.       Obradom WZCz przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany przez Zarząd.

8.       Z każdego WZCz sporządzany jest protokół. Osobę protokolanta wyznacza Przewodniczący obrad.

9.       Porządek obrad WZCz ustala Zarząd.

10.    W razie przesłania do Zarządu pocztą zwykłą lub elektroniczną przez członków Stowarzyszenia - nie później niż na 3 (trzy) dni przed zaplanowanym terminem WZCz - zawiadomień o niemożności osobistego wzięcia udziału w tym terminie i przez to powstaniem sytuacji obecności na tym WZCz mniej niż sześciu uprawnionych do głosowania, Zarząd odwołuje planowane Zgromadzenie i zwołuje WZCz w nowym terminie (z zachowaniem p.4), które będzie przeprowadzone z elektronicznym udziałem tych członków oraz osobistym udziałem w WZCz pozostałych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

11.    Zwykłe lub nadzwyczajne WZCz przeprowadzane z elektronicznym udziałem członków uprawnionych do głosowania, Zarząd może powołać w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających pilnej decyzji WZCz lub nadzwyczajnego WZCz - z zachowaniem p.4. W takich przypadkach, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna muszą brać udział w takim Zgromadzeniu osobiście, zaś pozostali członkowie siedząc przy komputerach z łączem internetowym. 

12.    W przypadkach WZCz przeprowadzanych w trybie wg p.10 oraz wg p.11, przestrzega się zapisów §14, zaś obecni osobiście rozpoczynają swój udział w WZCz od złożenia przysięgi zachowania w tajemnicy przesyłanych drogą elektroniczną głosów od poszczególnych członków i złożenia podpisu pod pisemną treścią przysięgi.

13.    W przypadkach WZCz przeprowadzanych w trybie wg p.10 oraz wg p.11, obrady prowadzi Przewodniczący WZCz głosem w stosunku do obecnych oraz wysyłając e-mail do pozostałych uczestniczących w WZCz. Przewodniczący rozpoczyna WZCz od sporządzenia listy obecności obecnych osobiście oraz obecnych drogą elektroniczną. Obecni drogą elektroniczną wysyłają e-maile z opcją potwierdzenia odbioru na adres poczty Zarządu, z której były wysyłane powiadomienia o terminie WZCz, a która na czas WZCz jest w wyłącznej gestii Przewodniczącego.

14.    W przypadkach WZCz przeprowadzanych w trybie wg p.10 oraz wg p.11, każdy głos uczestnika oraz każdy e-mail przesyłany od biorących udział w WZCz - są zapisywane w postaci protokołu oraz wydruku z potwierdzeniem podpisem Przewodniczącego i są przechowywane w archiwum Stowarzyszenia przez okres nie krótszy niż cztery lata. Jeśli w trakcie obrad lub głosowania, pojawi się zgłoszenie telefoniczne od biorącego udział w WZCz drogą elektroniczną, że nastąpiła przerwa na łączach internetowych, osoba taka bierze udział w dalszej części WZCz korzystając z telefonu, zaś Przewodniczący odbywa z tą osobą rozmowę przełączając się na tryb głośnomówiący tak, aby słyszeli ją obecni na sali, zaś wynik rozmowy jest protokołowany.

15.    W przypadkach WZCz przeprowadzanych w trybie wg p.10 oraz wg p.11, każdy uczestnik WZCz ma takie same prawa jakby brał udział osobiście.

 

§ 14

1.       Walne zebranie członków posiada następujące kompetencje:

a)       Uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia.

b)       Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

c)       Wybór Prezesa Stowarzyszenia.

d)       Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

e)       Wybór Komisji Rewizyjnej.

f)         Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników WZCz.

g)       Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej.

h)       Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

i)         Nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia.

2.       Głosowanie na WZcz w sprawach personalnych jest tajne, w innych jest jawne - o ile nikt uprawniony do głosowania nie wnioskuje o jego tajność.

3.       O wyniku głosowania na WZCz decyduje zdanie ponad 50% osób, które oddały ważne głosy. Wyjątkiem jest głosowanie nad uchwałą rozwiązującą Stowarzyszenie, kiedy wymagana jest zgoda przynajmniej 3/4 głosujących.

4.       Przewodniczący WZCz powołuje komisję skrótacyjną, która nadzoruje głosowanie i sporządza protokół, a Przewodniczący Komisji informuje głosujących o wynikach głosowania.

5.       W przypadku głosowania tajnego, kartki z głosami są przechowywane przez Zarząd co najmniej do następnego WZCz.

6.       Wynik głosowania może zostać zakwestionowany, jeżeli ponad 50% uprawnionych do głosowania zgłasza zastrzeżenia co do prawidłowości jego przebiegu. W przypadku zakwestionowania wyników głosowania, Przewodniczący obrad zarządza powtórzenie głosowania.

 

§ 15

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

2.       Komisja Rewizyjna liczy trzy osoby.

3.       Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która jest członkiem Zarządu lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w Stowarzyszeniu lub była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4.       Komisja Rewizyjna wybierana jest na WZCz zwykłą większością głosów, a jej kadencja trwa do następnego zwyczajnego walnego zebrania członków.

5.       Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera przewodniczącego.

6.       Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)       Kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia, która winna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku.

b)       Składanie na WZCz sprawozdań wraz oceną działalności finansowej i gospodarczej oraz wnioskami dotyczącymi udzielania Zarządowi absolutorium.

c)       Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.

7.       Komisja Rewizyjna ma prawo do:

a)       Wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

b)       Żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

c)       Zwoływania posiedzeń Zarządu.

8.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia swoich funkcji.

9.       Komisja Rewizyjna zbiera się w czasie i miejscach ustalonych przez siebie. Warunkiem ważności uchwał Komisji Rewizyjnej jest quorum liczące co najmniej dwie osoby z jej składu, w tym przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w wyniku zwykłej większości głosów.

10.   Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia drogą elektroniczną z zachowaniem zapisów §13 p.10 do 15.

 

§ 16

1.       Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą: Prezes, Wiceprezes i członek.

2.       Prezes Stowarzyszenia pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

3.       Prezes Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu wybierani są na WZCz.

4.       Wiceprezesa wybiera Zarząd ze swojego składu.

5.       Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się ustąpieniem na WZCz.

6.       Zarząd zbiera się w czasie i miejscach ustalonych przez siebie. Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest quorum liczące co najmniej dwie osoby Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały Zarządu zapadają w wyniku zwykłej większości głosów.

7.       Prezes Zarządu przewodniczy wszystkim posiedzeniom w których bierze udział, względnie wyznacza osobę z Zarządu prowadzącą posiedzenie. To samo stosuje się odpowiednio do Wiceprezesa Zarządu, jeżeli Prezes jest nieobecny.

8.       Zarząd uchwala regulamin Stowarzyszenia regulujący zagadnienia nie objęte niniejszym statutem.

9.       Każdy członek Zarządu ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, przy czym Prezes Zarządu kieruje jego działalnością oraz podpisuje pisma i dokumenty. W sprawach majątkowych i finansowych wymagany jest podpis Prezesa i Wiceprezesa.

10.   Zarząd może upoważnić osoby spoza swojego składu do występowania w imieniu Stowarzyszenia w określonych sprawach.

11.   Do kompetencji Zarządu należy:

a)       Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.

b)       Realizowanie uchwał WZCz.

c)       Przygotowywanie i realizowanie planów pracy i budżetu.

d)       Kontrola władz niższego szczebla, z możliwością zawieszania ich uchwał i zawieszania w czynnościach ich członków.

e)       Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie ich działalności.

f)         Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, grup roboczych itp. przydatnych do wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia.

g)       Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

h)       Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia.

i)         Administrowanie majątkiem będącym własnością Stowarzyszenia.

12.   Zarząd może wykluczyć ze Stowarzyszenia osobę, która świadomie naraża na szwank dobre imię Stowarzyszenia.

a)       O fakcie wykluczenia Zarząd powiadamia daną osobę listem poleconym specyfikującym zarzuty z pouczeniem przysługującego odwołania się od tej decyzji.

b)       Odwołanie rozpatruje WZCz na najbliższym posiedzeniu.

c)       Do czasu podjęcia decyzji przez WZCz, osoba odwołująca się jest zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia.

d)       Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia nie przysługuje żadna refundacja świadczeń lub zwrot kwot czy składek wpłaconych na rzecz Stowarzyszenia.

13.   Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na WZCz.

14.   Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia swoich funkcji.

15.   Zarząd może odbywać posiedzenia drogą elektroniczną z zachowaniem zapisów §13 p.10 do 15.

 

CZŁONKOWSTWO STOWARZYSZENIA

§ 17

1.       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.       Stowarzyszenie posiada członków:

a)   zwyczajnych,

b)   wspierających,

c)   honorowych.

3.       Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i przedstawiła wolę realizowania celów Stowarzyszenia - potwierdzoną pisemnie w deklaracji członkowskiej oraz uiściła składkę członkowską.

4.       Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5.       Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia - potwierdzoną pisemnie w deklaracji członkowskiej.

6.       Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

7.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.       Członkowie honorowi są przyjmowani przez WZCz na wniosek Zarządu lub przynamniej 10 członków Stowarzyszenia.

9.       Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)       korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

c)       uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

d)       udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e)       zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10.   Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)       regularnego opłacania składek.

11.   Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12.   Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13.   Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14.   Członkom wspierającym przysługuje prawo do:

a)       zamieszczania informacji o przyznaniu tego członkowstwa w informacji medialnej realizowanej przez Stowarzyszenie,

b)       wykorzystywania informacji o posiadaniu tego członkowstwa we własnych kampaniach promocyjnych.

15.   Utrata członkowstwa następuje na skutek:

a)       pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)       wykluczenia przez Zarząd:

·         z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·         z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,

·         z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,

·         na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)       nie wywiązywania się ze złożonej deklaracji członkowskiej,

d)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e)       śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

16.   Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do WZCz. Uchwała WZCz jest ostateczna.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1.       Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w KRS.

2.       Zmiany Statutu uchwala WZCz działając na wniosek Zarządu lub członków Stowarzyszenia w wyniku poparcia przez minimum 2/3 głosów członków obecnych na sali i upoważnionych do głosowania.

3.       Stowarzyszenie ulega likwidacji w razie wyczerpania się jego środków finansowych na dalsze działanie i braku możliwości ich rychłego pozyskania.

a)       Wniosek i uzasadnienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia przedstawia na piśmie Zarząd. W celu wywołania skutków prawnych wniosek ten opiniuje Komisja Rewizyjna.

b)       Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje WZCz na wniosek Zarządu w wyniku prawomocnej uchwały podjętej przez minimum 3/4 głosów członków obecnych na WZCz upoważnionych do głosowania. Nazwa Stowarzyszenia po rozwiązaniu nie może zostać przejęta przez żadne inne Stowarzyszenie.

c)       Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostają przeznaczone mocą uchwały WZCz na rzecz działających w RP wybranej jednej lub więcej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.

5.       W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

===============================

 

 

 

aktualizacja: 2014-05-12
powrót na stronę główną »
Wszystkie prawa zastrzeżone. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE (od 03.09.2009 r.)
oprogramowanie choruzy.pl ©